Twój koszyk
Wartość 0,00 PLN
Ilość pozycji 0
Do darmowej wysyłki brakuje 200,00 PLN

Regulamin

Regulamin
apteki internetowej FajnaApteka.pl
/ostatnia aktualizacja z dn. 24.12.2014/

§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej www.FajnaApteka.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny FajnaApteka.pl i
Sprzedającym jest PANACEUM Magdalena Kamińska, Fałkowice 160, 32-420 Gdów, NIP Nr 945207207, Regon 121441489 zarejestrowane w CEIDG przezz Wójt Gminy Gdów.
2. Apteka internetowa FajnaApteka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana Regulaminu będzie wyraźnie zasygnalizowana na stronie internetowej.
3. FajnaApteka.pl to apteka internetowa,gdzie szybko i bezpiecznie można kupić produkty lecznicze dostępne bez recepty, suplementy diety, kosmetyki, materiały medyczne. Wszystkie produkty w ofercie są produktami oryginalnymi, dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. FajnaApteka.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.
4.
Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
a.pod adresem e-mail: firma@fajnaapteka.pl
b.pod numerem telefonu: Tel. +48 12 444 14 49
c.bądź listownie pod adresem APTEKA PANACEUM, ASNYKA 6, 32-020 WIELICZKA.
5.
Kupującym w sklepie internetowym FajnaApteka.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem z wyłączeniem innych aptek i hurtowni farmaceutycznych.
6.
Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz po ustaleniu indywidualnych kosztów przesyłki (związanych ściśle z wagą przesyłki) i zaakceptowaniu ich przez Kupującego - do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia,
Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

§2 Wymagania techniczne
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub
Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji niestarszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.
2.
Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania
dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają naumożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.FajnaApteka.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.
2.
Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające dokonywanie zakupów, zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
3.
Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu
rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez poda
nie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego
adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu przycisku "zatwierdź" kończy się proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.
Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel FajnaApteka.pl
może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
5.
Właściciel FajnaApteka.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a.
cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
b.
działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,
a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c.
otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d.
uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e.
Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f.
Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
g.
podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
6.
Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej
miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
7.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę FajnaApteka.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany
do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
8.
Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient może zaznaczyć tą opcję podczas rejestracji lub dopisać się do niego w późniejszym terminie przez formularz na stronie. Rezygnacja z subskrypcji polega
na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” lub wysłanie odpowiedzi na newsletter o treści NIE.

§4 Przedmiot transakcji
1.
Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu FajnaApteka.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". FajnaApteka.pl
dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
2.
Właściciel serwisu FajnaApteka.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji
obsługa serwisu FajnaApteka.pl niezwłocznie, najpóźniej
jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

§5 Zamówienia
1.
Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.FajnaApteka.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 444 14 49. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną,
a.
Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
b.
Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.
c.
Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
d.
Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez
konsultanta apteki.
e.
W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument
prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.
2.
Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu - paragon fiskalny lub fakturę, jeżeli takie jest życzenie Kupującego.
3.
Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta -jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
4.
Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5.
Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
6.
Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW
jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
7.
Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie link do potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
a.
w przypadku płatności za pobraniem-informacje o wysłaniu towaru,
b.
w przypadku płatności przelewem–numer konta,
c.
w przypadku płatności kartą-link do transakcji bezpośrednio na stronie www.payu.pl
8.
Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej.
9.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel FajnaApteka.pl będzie
także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
10.
Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od FajnaApteka.pl jego realizacji.
11.
Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

§6 Formy płatności
1.Zapłata przed wysyłką.
a.Wpłata na konto sklepu FajnaApteka.pl przed wysyłką.
W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta
sklepu FajnaApteka.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za
towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
b.
Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer)
W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem
serwisu www.payu.pl
Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, zostanie przekierowany do strony www.payu.pl, gdzie szybko i sprawnie będzie mógłdokonać przelewu.
Zapłata powinna nastąpić po przekierowaniu na stronę payu.pl
c.
Płatność kartą płatniczą lub kredytową
i. W tym przypadku Kupujący ma możliwość
dokonywanie zapłaty za towary zakupione w FajnaApteka.pl przy użyciu kart kredytowych lub płatniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne.
ii.
Przebieg transakcji.
1.
Po połączeniu z serwerem sklepu FajnaApteka.pl, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego
połączenia z serwerem PayU, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu FajnaApteka.pl.
Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza
kilkunastu sekund.
2.
Szyfrowanie połączenia oznacza, że poufne dane Kupującego dotyczące
posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem PayU.
Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na
stronie serwisu www.payu.pl i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu FajnaApteka.pl jak i dla strony trzeciej.
Uwaga! Niektóre karty płatnicze i kredytowe mogą nie posiadać opcji
dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.
2.
Płatność za pobraniem
W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności. Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.
3.
W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie, możliwe jest
skorzystanie przez Kupującego z formy „Płatność za pobraniem”.
4.
W przypadku niezrealizowania zamówienia za pobraniem z winy Klienta (podania błędnego adresu,nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia etc) zastrzegamy sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia produktów jest już niemożliwa - również kosztami tych produktów.
5. W przypadku nieodebrania przez klienta paczki pobraniowej (po 3 próbach dostarczenia ze strony kuriera), ponowna wysyłka jest możliwa dopiero po przedpłacie na nasze konto uwzględniającej: koszty produktów, zaległe koszty wysyłki oraz nowe koszty wysyłki.
6. W przypadku nieodebrania przez klienta paczki opłaconej przedpłatą na konto (po 3 próbach dostarczenia ze strony kuriera), ponowna wysyłka jest możliwa po opłaceniu przelewem kwoty odpowiadającej kolejnym kosztom wysyłki poniesionym przez FajnaApteka.pl

§7 Dostawa i transport
1.Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:
a. Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna),
czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
b. Od dnia złożenia zamówienia.
Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta)–
czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
c. Od godziny złożenia zamówienia.
Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.
Standardowo, personel dokłada starań aby:
c1. Zamówienia za pobraniem złożone w dni powszednie do godziny 12.00 były rozpatrywane i wysyłane w terminie do 24h.
c2. Zamówienia opłacone przelewem (przedpłata na konto apteki) były realizowane i nadane w ciągu 24h od zaksięgowania należności na koncie apteki.
c3. Zamówienia za pobraniem złożone po godzinie 12.00 lub z zaksięgowaną płatnością po godzinie 12.00, w soboty, niedziele i święta były rozpatrywane od rana następnego dnia roboczego.
2. Koszt dostawy jest uzależniony od rodzaju wybranej wysyłki. Dla
zamówień powyżej 200,00 zł z przedpłatą na konto, koszt dostawy wynosi 0zł.
3. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) lub kilku produktów i w całości pokrywana jest przez Kupującego.
4. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:
a. Poczty Polskiej
-standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od
momentu wysłania. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłany jest towar o wadze do 500g.
b. Firmy kurierskiej Siódemka
  • standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od

momentu wysłania. Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania zamówienia o wadze nie przekraczającej 30 kg.
c. Przesyłki zagraniczne
-standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od
momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.
11. Za granicę wysyłamy zamówienia o wadze do 2 kg. Przy wysyłkach
zagranicznych nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze.
Aby precyzyjnie skalkulować koszt wysyłki zagranicznej konieczny jest kontakt z konsultantem FajnaApteka.pl który określi wagę brutto przesyłki (zamówione produkty + elementy zabezpieczające przesyłkę + koperta/karton) i uruchomi kanał płatności zagranicznej.
12. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna
próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu FajnaApteka.pl.
13. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.
14. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do apteki internetowej FajnaApteka.pl.

§8
1. Ceny oferowanych produktów podane są w złotych polskich i są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują opłaty za dostawę.
2. Wiążąca dla obu stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia.
2. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru.
3. Klienci FajnaApteka.pl mają możliwość wybrania opcji „przedpłata na konto“ lub „płatność za pobraniem“ oraz bezpłatny odbiór osobisty w APTEKA PANACEUM, ASNYKA 6, 32-020 WIELICZKA.
4. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki. Oferta apteki internetowej nie stanowi oferty zgodnie z art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

§9
1. Klienci apteki internetowej FajnaApteka.pl mają zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych FajnaApteka.pl dostępne są wyłącznie dla podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia.
2. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia po zalogowaniu oraz usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych przez aptekę internetową FajnaApteka.pl

§10
1. Informacje o produkcie (właściwości, działanie, wielkość opakowania) zamieszczone są na podstawie danych producenta lub importera.
2. Opisy produktów oferowanych w aptece internetowej FajnaApteka.pl mają formę skróconą i służą celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów
3. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
4. Na stronie internetowej FajnaApteka.pl istnieje możliwość konsultacji z farmaceutą, w razie wątpliwości dotyczących stosowania leku, prosimy o skorzystanie z formularza „Zapytaj farmaceutę“.
5. Produkty standardowo, aby nie traciły swoich właściwości, należy przechowywać w temperaturze pokojowej tzn do 25 stopni Celsjusza, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, światła i wilgoci.
6. Apteka internetowa FajnaApteka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek oraz zmianę właściwości produktów ze względu na ich niewłaściwe przechowywanie.
7. Produkty przedstawiane na zdjęciu, mogą różnić się od otrzymanych w przesyłce, w przypadku zmiany opakowania przez producenta (wyglądu, dołączania tzw. gratisów), braku produktów promocyjnych lub zmian ilościowych zawartości opakowań (np wcześniej 30 tabletek producent umieszczał na 2 blistrach po 15 tabletek, po zmianie 30 tabletek jest na 3 blistrach po 10 tabletek).
8.Ilość produktów promocyjnych i wyprzedażowych jest ściśle określona. Promocja trwa do czasu ich wyczerpania.

§11
1. Apteka internetowa FajnaApteka.pl wystawia faktury VAT na życzenie klienta, w tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia.
2. Standardowo do zamówienia dołączany jest paragon fiskalny.

§12 Gwarancje i reklamacje
1. Wszystkie produkty w ofercie FajnaApteka.pl są produktami oryginalnymi, dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji na sprzęt medyczny oferowany przez FajnaApteka.pl jest uzależniony od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.
2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a. Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem FajnaApteka.pl (dotyczy produktów objętych gwarancją).
b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza kontaktowego na stronie FajnaApteka.pl lub w formie
elektronicznej za pomocą wiadomości email lub w formie pisemnej na adres apteki FajnaApteka.pl Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że apteka internetowa FajnaApteka.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FajnaApteka.pl albo FajnaApteka.pl nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunąła.
Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni FajnaApteka.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznała żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi FajnaApteka.pl

§13
1. Szczczegóły dotyczące wysyłki zamówionych produktów określa zakładka DOSTAWA.
2. Wybierając sposób dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, kupujący równocześnie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa, w ramach którego FajnaApteka.pl dokonuje wysyłki w imieniu klienta i na jego rzecz. Opłaty za przesyłkę traktuje się jako przekazanie pieniędzy, które FajnaApteka.pl odda Poczcie Polskiej w imieniu klienta z tytułu wykonanej na jego rzecz - usługi. W przypadku nie udzielenia sprzedającemu w/wym. pełnomocnictwa, konieczne będzie do kosztów wysyłki doliczenie podatku Vat (23%).
3. W przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty“ nie są doliczane żadne dodatkowe koszty, a Kupujący informowany jest pocztą elektroniczną o fakcie zrealizowania zamówienia.

§14 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a.
wiadomością e-mail, na adres biuro@fajnaapteka.pl,
b. w formie pisemnej, na adres APTEKA PANACEUM, Asnyka 6, 32-020 Wieliczka
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb d.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia
od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym
niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu zwrotnego na konto bankowe, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru:
APTEKA PANACEUM, Asnyka 6, 32-020 Wieliczka
13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z konsultantem FajnaApteka.pl lub
kontakt mailowy na adres: biuro@fajnaapteka.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§15 Bezpieczeństwo
1. Witryna FajnaApteka.pl współpracuje z platformą płatniczą
PayU (www.payu.pl), która gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.
2. Transakcje dokonywane są na serwerze PayU, na specjalnie
zabezpieczonych stronach, a właściciel witryny FajnaApteka.pl nie ma dostępu do danych transakcji.
3. System płatności oferowany przez PayU nie wymaga i nie umożliwia
właścicielowi FajnaApteka.pl przechowywania w swoich bazach danych
numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronoe www.payu.pl
4. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.

§16 Postanowienia końcowe
1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )
2. Wszystkie towary, nazwy, zdjęcia i znaki handlowe publikowane na stronach www FajnaApteka.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zawartość stron internetowych FajnaApteka.pl.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Zawartość strony internetowej www.FajnaApteka.pl jest objęta ochroną praw autorskich.
5. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela witryny
FajnaApteka.pl do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami)
6. O każdej zmianie Regulaminu Operator FajnaApteka.pl powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w
życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu
w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Znajdziesz nas:

KRAJOWY REJESTR APTEK

Legalna Apteka

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
tel: (12) 422 75 41 lub (12) 422 75 43
fax: (12) 422 75 52
email: sekretariat@wif.malopolska.pl
lub mwif@wif.malopolska.pl

Informacje

Zakupy

Współpraca z nami

Copyrights by PANACEUM Magdalena Kamińska
Sklep internetowy: sklepy-internetowe.pl